Hoogaanzienlijke vrouwe, hoogaanzienlijke heer,Harssens, 25 augustus 2021

Aan alle Honorair Ingelanden van de Heerlijkheid Harssens
en anderen die zich aanmeldden voor de aanstaande LanddagHoogaanzienlijke heer, vrouwe,
Met vreugde kunnen wij U berichten dat de Twaalfde Landdag van de Heerlijkheid Harssens doorgaat. Op zaterdag 18 september 2021 (de dag van Columbaen abdt) vangt deze Landdag om 13.00 uur aan.

MIDDAGPROGRAMMA
Het programma voorziet in een wandeling vol verrassende ontmoetingen, een schat aan informatie en kostelijke opdrachten door het centrum van Winsum, gefnuikte hoofdstad van Hunsingo. De lengte van deze wandeling ligt rond de vijf kilometer. Onderweg zijn bankjes, muurtjes, gevels waarop en waartegen gezeten, geleund of gerust kan worden.
Voorafgaand en tijdens de wandeling draagt de Eendagshofhouding zorg voor het laven der dorstigen. Om misverstanden te voorkómen: U wordt geacht voorafgaand aan de Landdag zelf geluncht te hebben.

AVONDPROGRAMMA
In de nagenoeg onmiddellijke nabijheid van Winsum is een galadinerzaal met de exacte afmetingen (van de oorspronkelijke eetzaal van de Borg te Harssens) gevonden. De ontvangst daar valt rond 17.30 uur. Er is gelegenheid tot een changement de vêtements, zo U daar behoefte aan zou hebben. Naar verwachting zal het diner met bijbehorend cultureel programma om 22.00 uur zijn afgelopen.
        Wat de coronamaatregelen betreft, lopen we 12 uur vooruit op de te verwachten versoepelingen. Het wordt – met het privilege van den Keizer – nog een uitdaging om in de dinerzaal en de belendende ruimten de anderhalve-meter-regel na te leven. Maar na diepgaand overleg met de uitbater lijkt dat toch te lukken! Er zit een maximum aan het aantal dinergasten
      U zult begrijpen dat U dient te beschikken over een bewijs dat U gevaccineerd is, negatief op corona getest bent of recent al corona gehad heeft.
U kunt deelnemen aan zowel het middagprogramma als het avondprogramma, maar ook aan slechts een van de twee.

DEELNAMEKOSTEN
De deelnamekosten aan het middagprogramma bedragen € 15,00. Deelname aan het
middagprogramma kent geen maximum aantal deelnemers.
De deelnamekosten aan het diner en bijbehorend avondprogramma bedragen € 35,00.
Het maximum aantal deelnemers aan het diner en avondprogramma bedraagt 50. De
volgorde van betaling bepaalt of U moogt aanzitten aan het diner. Een ongewone
maatregel jegens Honorair Ingelanden, maar het is deze keer niet anders. Blijkt er
onverhoopt voor U ’s avonds geen plaats in de herberg, dan storten wij Uw dinerkosten
terug.
      Uw geldelijke bijdrage dient uiterlijk 4 september 2021 gestort te zijn op
NL57 SNSB 8823 5946 26 ten name van S.M. Dijkstra inzake st Heerlijkheid
Harssens betreffende landdag 2021 met vermelding van naam (of namen) van de
deelnemer(s).

WACHTLIJST
Zoals gezegd is de belangstelling voor deze Landdag groot. Er is inmiddels een
bescheiden wachtlijst. Mocht U om wat voor reden dan ook willen afzien van deelname
aan deze Landdag, bericht ons dat dan zo spoedig mogelijk. Dan biedt U anderen de
mogelijkheid van deelname.

NADERE INFORMATIE
Meteen na de sluiting van de betalingstermijn berichten wij U over de plaats van
samenkomst aan het begin van deze Landdag. Die ligt vanzelfsprekend in Winsum en op
loopafstand van het NS-station.
De locatie van de Galadinerzaal wordt aan het einde van het middagprogramma
bekend gemaakt. Het diner en aanpalend avondprogramma vindt plaats nabij Winsum.
De plek is per auto goed te bereiken. Voor treinreizigers is vervoer naar en vanaf de
dinerzaal ter plaatse te regelen.

Wij zien ernaar uit U bij deze Twaalfde Landdag te Winsum te kunnen begroeten.

Met het privilege van den Keizer,

Tot Harssens,

Het Kapittel van de Heerlijkheid Harssens
HK Mertijn Dijkstra - Minister van Staat en Quaestor Probandus a.i.
HK Hein Bekenkamp - Minister secretaris
HK Hilde Westerdijk – Opperhoutvester
HK Maartje Bekenkamp – Hofmeester
HK Harry Brouwer – Kanselier der Orden
HK Redmer Alma – Syndicus
HK Albert Buursma - Kluftmeester