Heerlijkheid Harssens
Postbus 70.009,
9704 AA Groningen
www.heerlijkheidharssens.nl

Heerlijkheid Harssens


Harssens, 3 april 2008

Betreffende: uitnodiging Landdag Heerlijkheid Harssens 14 juni 2008

Hoogaanzienlijke heer, vrouwe,

Het is ons een eer U namens het Kapittel van de Heerlijkheid Harssens uit te nodigen voor de aanstaande Landdag, op Vitusavond, daags voor H. Vitus en Modestus, zaterdag 14 juni 2008.

In deze tijden van ontluikend groen is er door de Gezellen van het Jagtgericht Westerdijkshorn een overmaat aan plotseling opgroeiende fabeldieren en uit hun ei kruipende Lazuren Draken gespot. Dit is des te meer bijzonder omdat op 14 juni 1408 de laatste draak in onze omgeving is geschoten. Een feit waaraan de media weinig aandacht hebben geschonken. Om de fauna rond Harssens en aanpalende landerijen degelijk in kaart te brengen, is Uw hulp dringend gewenst. Beschikt u over een automobiel waarin U, naast Uzelve, ook andere gasten van de Landdag kunt en wilt vervoeren, geeft dat dan aan op het Inschrijfformulier. Om alles zo aangenaam mogelijk te maken wordt de faunaregistratie gelardeerd met aangename onderbrekingen die U zo goed kent van eerdere Landdagen.

De plek van waaruit wij de jacht organiseren is ditmaal in Obergum, waar ter opwekking in de Nicolaaskerk versterkende dranken geschonken zullen worden. Ravitaillering voor de reis van Uw huis naar Obergum dient U zelf te verzorgen. Obergum is per automobiel en ook per trein of bus te bereiken.

Jacht-tableau

Om de goede afloop te vieren ontvangt het Kapittel U opnieuw te Obergum, waar de HH Kapittelheren met U in de jachtweide een toost willen uitbrengen op Harssens en de Lazuren Draak in het bijzonder. Onze Grootmeester heeft inmiddels een deugdelijke Daghofhouding weten te engageren, waardoor het uitserveren van een Heerlijk Galadiner een vanzelfsprekendheid kan worden.
13.00 uur: Ontvangst met koffie of thee in de Nicolaaskerk te Obergum
13.30 uur: Vertreksignaal voor de jacht op fabeldieren en Lazuren Draken
's middags: tussentijdse laving der dorst op de Borgstede Harssens
's avonds: Voortzetting van de Landdag met aperitief en galadiner in fabelachtige sfeer.
21.00 uur: einde

De voorbereidingen zijn thans in volle gang. Reden waarom wij U nu reeds willen vragen de datum van de 14de juni 2008 te willen vastleggen en U aan te melden vóór 15 mei a.s.

Het aantal plaatsen voor deze bijeenkomst is gelimiteerd. Mocht U gebruik wensen te maken van deze uitnodiging, dan verzoeken wij U € 50,- per persoon over te maken op rekeningnummer 32.87.494.147, ten name van P.N. Rijlaarsdam inzake de

Stichting Heerlijkheid Harssens, Scheemda, onder vermelding van "Landdag 2008", en het aantal deelnemende personen.

Uw aanmelding ontvangen wij graag per e-mail, ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl,
of eventueel per postduif: Heerlijkheid Harssens, Herman Colleniusstraat 16, 9718 KT Groningen.
De aanmelding is pas definitief na bijschrijving van de gelden.

Heeft U vrienden, waarvan U vermoedt dat zij niet in het adressenbestand van het Kapittel van de Heerlijkheid Harssens voorkomen, maar waarvan U wel zeker weet dat zij het bijwonen van deze Landdag zullen waarderen: stuur hen deze uitnodiging door.

Na aanmelding ontvangt U kort voor de Landdag 2008 per e-mail of per postduif een bevestiging en een routebeschrijving.

Tevens kunt U informatie vinden op onze website: www.heerlijkheidharssens.nl

Wij zien ernaar uit U bij deze feestelijke gelegenheid in Obergum te kunnen begroeten.

Met privilege van den Keizer,
De Heer van Harssens
J.J. Stienstra

HK Geert Pruiksma   HK Peter Rijlaarsdam    HK Mertijn Dijkstra
Minister Secretaris     Quaestor Probandus     Minister van Staat

Tenue: bij voorkeur stijlvolle, doch kleurige (en makkelijk zittende) jachtkledij

Denkt U aan passend schoeisel wanneer U zich door bosschages en dichtgroeiend struikgewas wringt tijdens het spotten der fabeldieren en Lazuren Draken?

NB: Beschikt U over een jachtakte van voor 1408? Wilt U die dan meenemen en overleggen aan het Kapittel?

In het vooruitzicht: Woensdag 29 oktober 2008, Kerk Adorp, causerie over Rooms-katholieke Adel in de Ommelanden, door Richard Paping; aanvang 20.00 uur

Heerlijkheid Harssens
Herman Colleniusstraat 16
9718 KT Groningen


Inschrijfformulier

Ondergetekende,

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:

Zal wel/niet en met personen aanwezig zijn op de Landdag 2008 van de Heerlijkheid Harssens op Vitusavond , zaterdag 14 juni 2008 in Obergum, en maakt bij deelname € 50,- per persoon over op rekeningnummer 32.87.494.147, ten name van P.N. Rijlaarsdam inzake de Stichting Heerlijkheid Harssens, Scheemda, onder vermelding van "Landdag 2008", en het aantal deelnemende personen.

Hij/zij*) beschikt wel/niet over een automobiel waarmee ook andere gasten van de Landdag vervoerd kunnen worden.

...................... ....................................... ..............................................
Datum Plaats Naam


Indien U niet over een e-mailadres beschikt kunt U dit formulier in een envelop steken, deze frankeren (€ 0,44) en adresseren aan de Heerlijkheid Harssens, Herman Colleniusstraat 16, 9718 KT Groningen.

(Maar dit formulier versturen naar ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl heeft de nadrukkelijke voorkeur van het Kapittel)

Nadere gegevens