Harssens volkslied

eventueel: klik één keer op het zwarte vlakje
Your browser does not support embedded midi
Download
of download deze midi naar eigen pc door hierop met de
rechtermuisknop te klikken en "bestand opslaan als" te kiezen

Heerlijkheid Harssens
Herman Colleniusstraat 16
9718 KT Groningen


Heerlijkheid Harssens

ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl
HK H.J.C. Bekenkamp - Minister secretaris
Pluimgraaf
050 312 05 05 – 06 250 630 97

Harssens, 2 april 2015

Hoogaanzienlijke heer, vrouwe,

Wij meldden U eind februari dat het Kapittel van het Huis der Heeren van Harssens een nieuwe Landdag heeft vastgelegd. Op zaterdag 30 mei, de Dag van Felix paewes, vindt de achtste editie van een reeks ordinaire en extra-ordinaire Landdagen plaats.

De missive van 25 februari jl. heeft al weer tal van reacties te weeg gebracht. Tot ver buiten de Heerlijkheidsgrenzen kwamen enthousiaste berichten tot de Heer van Harssens, die zoals U weet, inmiddels resideert vanuit Maartenshof te Groningen. Het dienstdoende personeel in deze voorhof van Marmerstein is hem zeer toegewijd. De vergaderruimte op de vijfde verdieping wordt in toenemende mate gebruikt als tijdelijke Kapittelzaal. Alleen de kaarsen ontbreken in verband met de op scherp staande sprinklerinstallatie. De Heer van Harssens revalideert zich uit de naad, opdat hij althans gedurende een deel van de aanstaande Landdag U kan ontmoeten.

De inschrijving voor deze achtste Landdag is vanaf heden mogelijk. Verderop in deze missive leest U hoe te handelen om U verzekerd te laten zijn van een ‘Certificate participationis’.

Ons Volkslied


Zij die zich Honorair Ingeland van Harssens mogen noemen, kennen de tekst van het Volkslied van Harssens. Zij repeteren dit immers dagelijks (artikel 17, sub c, Algemeen Heerlijkheidstoezicht). Tijdens de achtste Landdag zullen de Ingelanden en andere deelnemers regelmatig in luid gezang kunnen uitbarsten of in stille devotie de prachtige tonen van onze Hymne kunnen aanhoren. Gedurende een inspirerende voettocht door de Groninger binnenstad zullen talrijke aanknopingspunten, de jeugd en de wasdom Warmolt Hillebrandes betreffende, worden gepasseerd. Over de Plaats van Aanvang en de Plaats van Afsluiting berichten wij U zodra U zich heeft aangemeld.


Binnenstad Groningen

Galadiner


Het zal U niet verrassen dat ook in de Groninger binnenstad een zaal aanwezig blijkt te zijn die de exacte afmetingen van de voormalige eetzaal van de Borg te Harssens bezit. Daar zullen wij het galadiner savoureren. Onze Landdag zal een beetje anders besloten worden, dan U van het Kapittel tijdens voorgaande Landdagen gewend was. Maar vanzelfsprekend net zo feestelijk als voorheen. De verwachting is dat de Landdag rond 21.30 uur zal worden afgesloten, maar een korte informele nazit behoort waarschijnlijk tot de mogelijkheden.

U begrijpt, dat wij meer bijzonderheden nog even achter de haag onzer tanden houden. Maar dat de Eendagshofhouding gedurende de gehele Landdag paraat zal zijn, spreekt voor zich.

Aanmelden uiterlijk tot 1 mei


U kunt zich voor de Landdag aanmelden bij de Heer van Harssens via ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl, of per postduif: Heerlijkheid Harssens, Herman Colleniusstraat 16, 9718 KT Groningen. Dat geldt zowel voor degenen die al blijk gaven te willen komen, als voor belangstellenden die nog niet gereageerd hebben.

De deelnamekosten voor deze Landdag bedragen € 55,- per persoon. Vanzelfsprekend is dat inclusief het galadiner, de koffie, de thee en andere verfrisschingen, benevens alle alcoholische en non-alcoholische versnaperingen die het mogelijk zullen maken het muzikale en andere divertissement der Heerlijkheid te genieten. Ook worden de deelnemers enige pasmunt verstrekt opdat zij onderweg de nodige leeftocht kunnen inslaan.

Wilt U zo vriendelijk zijn Uw aanmelding op tijd aan ons door te geven en de daaraan gekoppelde betaling te (doen) verrichten? Uw geldelijke bijdrage dient gestort te worden op rknr. NL88 RABO 3287 4941 47 ten name van P.N. Rijlaarsdam. Doe dit onder vermelding van de Landdag Harssens 2015 en de naam (of namen) van de deelnemer(s).

Aanmelding en betaling dienen uiterlijk op zaterdag 1 mei 2015 binnen te zijn. U zult begrijpen dat Uw aanmelding niet vrijblijvend is, maar dat daar een betalingsverplichting tegenover staat. Ook als U in een later stadium bedenkt dat U toch niet zult deelnemen, vervalt daarmee die verplichting niet.

Spoedig na de sluitingsdatum ontvangt U nadere instructies over de Landdag zelve.

Wij zien ernaar uit U namens de Heer van Harssens bij deze achtste Landdag te kunnen begroeten.

Met het privilege van den Keizer,

Inschrijfformulier

Ondergetekende,

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:

Zal wel/niet en met personen aanwezig zijn op de Landdag 2015 van de Heerlijkheid Harssens
op zaterdag 30 mei 2015, De Dag van Felix Paewes en maakt bij deelname € 55,- per persoon over
op rekeningnummer 32.87.494.147, ten name van P.N. Rijlaarsdam inzake de Stichting Heerlijkheid Harssens, Scheemda,
onder vermelding van "Landdag 2015", en het aantal deelnemende personen.

...................... ....................................... ..............................................
Datum Plaats Naam


Indien U niet over een e-mailadres beschikt kunt U dit formulier in een envelop steken, deze frankeren (€ 0,44) en adresseren aan de Heerlijkheid Harssens, Herman Colleniusstraat 16, 9718 KT Groningen.

(Maar dit formulier versturen naar ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl heeft de nadrukkelijke voorkeur van het Kapittel)

HK Mertijn Dijkstra     HK Peter Rijlaarsdam     HK Hein Bekenkamp    
Minister van Staat     Quaestor Probandus     Minister Secretaris