Heerlijkheid Harssens
Postbus 70.009,
9704 AA Groningen
www.heerlijkheidharssens.nl

Heerlijkheid Harssens


Betreffende:
nadere aanwijzingen ten behoeve van de Vierde Landdag van de Heerlijkheid Harssens op 14 augustus 2010
in opdracht van de Commissie van Instructie

Hoogaanzienlijke heer, vrouwe,

De eerstvolgende Landdag van de Heerlijkheid Harssens nadert thans snel. De Dag van Vigilia Assumptionis Mariae (14 augustus) leek het Kapittel van de Heerlijkheid Harssens de meest voor de hand liggende dag om bijeen te komen. Het Centrale thema van deze bijeenkomst zal ‘Harssens in het Groninger landschap’ zijn. En wijl U heeft aangegeven bij deze Vierde Landdag aanwezig te willen zijn, doen wij U hierbij enige aanwijzingen toekomen.
De Plaats van Samenkomst is de Borgstede zelve. U vindt haar langs de Provincialeweg (N361) van Groningen naar Adorp. Langs die Provincialeweg treft U ter hoogte van nr. 4 (het adres van keuterijtje Harssensbosch) de vlag van de Heerlijkheid aan, benevens een groot bord aan met allerhande nuttige informatie, die U overigens ter zijde kunt leggen. Ter hoogte van vlag en bord is de oprijlaan naar Harssens. U kunt Uw voiture ter rechterzijde voor het toegangshek plaatsen. Ook zal er enige parkeerruimte langs de oprijlaan worden gecreëerd. De dienstdoende Grootmeester of één zijner daghofhoudsters kan in voorkomende gevallen bemiddelen en U een geschikte parkeerplek aanwijzen.
U treft hierbij een overzichtskaartje en een afbeelding van bovengenoemd bord aan. Zo kunt U werkelijk de Borgstede niet missen.

De ontvangst is bij de eerder genoemde keuterij, waar U Uw opwachting kunt maken bij de Heer van Harssens zelve. Ook de Minister van Staat en de Tijdelijk Geaccrediteerde voor de Heer van Harssens aan het Verheven Hof van Zijne Hoogmogende Majesteit de Koning van Siam zullen U ontvangen. De Daghofhouding draagt zorg voor enige verversingen. U wordt daar vanaf 13.00 uur verwacht. Het verloop van de Landdag ziet er als volgt uit:
13.30 uur: Aanvang der feestelijkheden en een woord van welkom, waarna de voorzitter van de Historische Kring Ubbega, de Hooggeleerde Ben Westerink, ons deelgenoot maakt van de Historie van Harssens in al zijn geledingen. Na afloop is er een tussentijdse laving der dorst.
15.00 uur: Aanvang wandeling op en rond de Borgstede, in twee groepen, onder leiding van voortreffelijke gidsen, die ons zullen wijzen op de eigenaardigheden van deze plek. Exploratie van het terrein kan verrassende ‘historische’ vondsten opleveren, aan de hand waarvan U wordt uitgenodigd later op de dag een kleine expositie in te richten.
17.00 uur: De Daghofhouding komt in actie ten einde een aperitief annex borrelgarnituur te serveren.
18.00 uur: Inrichting van de Harssens-expositie en toelichting op de dan te presenteren Canon van de Heerlijkheid Harssens.
19.00 uur: Aanvang Galadiner om de presentatie van de Canon luister bij te zetten.
21.00 uur: Einde der feestelijkheden.
Aangaande de penningen:
Ten einde de feestelijkheden te kunnen bekostigen, wordt U verzocht zo spoedig mogelijk een bedrag van € 45,- per persoon over te maken op de bankrekening van Harssens: 3287.494.147 ten name van P.N. Rijlaarsdam (Quaestor Probandus).
Tenue:
Bij voorkeur stijlvol, doch kleurig en makkelijk zittend wandelcostume met bijpassende wandelschoenen. Een parasol of een parapluie kunnen soms uitkomst bieden.
Indien U een changement des vêtements wenst om in stijl aan het Galadiner te kunnen aanzitten, is er een costumière in de keuterij aanwezig om u bijstand te verlenen.
Wij zouden de heren in overweging kunnen geven ’s middags in tweed te gaan en ’s avonds het kamgaren te prefereren.
Over de robes der dames laten wij ons niet nader uit.
Meent U dat Uw wandelcostume voldoende gekleed is om aan te zitten, dan staat het U natuurlijk geheel vrij de diensten van de costumière te negeren.

Wij zien ernaar uit U bij deze feestelijke gelegenheid te Harssens te kunnen begroeten.

Met privilege van den Keizer,

De Heer van Harssens
J.J. Stienstra
HK Hein Bekenkamp   HK Peter Rijlaarsdam    HK Mertijn Dijkstra
Minister Secretaris     Quaestor Probandus     Minister van Staat