Heerlijkheid Harssens
Herman Colleniusstraat 16
9718 KT Groningen

Heerlijkheid Harssens


P E R S B E R I C H T
Jacht op Lazuren Draken in
rechtsgebied Heerlijkheid Harssens

Tijdens de Derde Landdag van de Heerlijkheid Harssens, afgelopen zaterdag, heeft een gezelschap van een kleine vijftig jachtgezellen en andere betrokkenen bij de Heerlijkheid, jacht gemaakt op Lazuren Draken en andere fabeldieren. De Lazuren Draak siert het wapen van de Heerlijkheid Harssens.

De gelijknamige stichting, die (delen van) de Heerlijke Rechten in bezit heeft, belegt eens in de twee jaar een Landdag ten einde enig historisch feit uit de geschiedenis van de Heerlijkheid te herdenken. De betreffende rechten werden in 1965 door de heer J.J. Stienstra te Aduarderzijl verworven en worden nu door de stichting beheerd. De heer Stienstra bekleedt sindsdien de functie van Heer van Harssens. De stichting stelt zich onder meer ten doel het onderzoek te stimuleren naar de geschiedenis van de Heerlijkheid Harssens, van de gelijknamige borg en van de heerlijke rechten. Deze laatste omvatten onder meer gedeelde jachtrechten, gedeelde rechten om recht te spreken en een gedeeld recht om de predikant van Adorp en Harssens te mogen benoemen. De kerk te Harssens verdween in 1785.

Bij de eerste Landdag werd het feit herdacht dat in 1604 Zijne Majesteit Rudolf II, ` Keizer van het Heilige Roomse Rijk in Praag het adelsdiploma aan Warmoldus Hillebrandus, de toenmalige eigenaar en bewoner van de borg te Harssens onder Adorp, verleende. Met het verheffen in de adelstand werd de Heerlijkheid Harssens destijds bevestigd.

Twee jaar geleden vond een tweede Landdag plaats. Daarbij werd stil gestaan bij het feit dat Graaf Edzart van Ostfriesland vijfhonderd jaar eerder werd ingehuldigd als eerste landheer van Groningen. Edzart Cirksena van Ostfriesland werd daarmee Stadhouder van de Stad en Ommelanden, hetgeen toen de ‘geboorte’ van de provincie Groningen inluidde.


De derde Landdag die zaterdag jl. plaatsvond, had een meer speelse achtergrond. In de uitnodiging aan de Vrienden van de Heerlijkheid Harssens stond te lezen dat de 'Gezellen van het Jachtgericht Westerdijkshorn een overmaat aan plotseling opgroeiende fabeldieren en uit hun ei kruipende Lazuren Draken hadden gespot'. Dat was des te meer bijzonder 'omdat op 14 juni 1408 de laatste draak in de omgeving van Harssens is neergelegd. Om de fauna rond Harssens en aanpalende landerijen degelijk in kaart te brengen, is Uw hulp dringend gewenst', aldus de oproep om aan deze derde Landdag deel te nemen.
Het gezelschap bezocht tijdens de 'drakenjacht' verschillende plaatsen waar draken, griffioenen en andere dieren uit de heraldiek te vinden waren.
Zo bevindt zich in de kerk van Adorp een herdenkingsbord met griffioen dat herinnert aan het bestaan van de Heerlijkheid Harssens.
In de kerk van Noordwolde is in de gebrandschilderde ramen onder meer een wapen van Harssens met de lazuren draak te zien.
In totaal konden tijdens een tocht in de omgeving van Harssens zo'n tien fabeldieren worden aangetroffen.
Na afloop van de jachtpartij werd in de jachtweide, ondergebracht in de Nicolaaskerk te Obergum, een galadiner geserveerd in Habsburgse traditie. Rudolf II die Warmoldus Hillebrandus de adellijke titel verleende, behoorde tot het Oostenrijkse Huis Habsburg.

Van de twee borgen te Harssens zijn de contouren in het landschap nog te zien.
Harssens met een steenhuis wordt al in de elfde eeuw genoemd. Dat eerste steenhuis is in de eerste helft van de zestiende eeuw afgebroken.
Ten westen daarvan werd in 1540 een nieuwe borg gebouwd die twee eeuwen heeft bestaan.
Kort na 1742 is dit tweede Huis te Harssens voor afbraak verkocht en gesloopt. Op de borgstede stonden op de plek van het vroegere schathuis tot een paar jaar geleden nog de resten van een 19de eeuwse boerderij.
De Stichting Het Groninger Landschap, beklemd meijer van het borgterrein, wil op deze plek een bezoekerscentrum inrichten.
Twee jaar geleden heeft Het Groninger Landschap een fietspad over het voormalige borgterrein officieel in gebruik gesteld.
Bij de ingang van het borgterrein, langs de N381 (de weg van Groningen naar Adorp, Sauwerd en Winsum) is door Het Groninger Landschap bij die gelegenheid een informatiebord geplaatst met onder meer historische gegevens over Harssens.

Harssens, 15 juni 2008