Harssens-volkslied


ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl
HK H.J.C. Bekenkamp - Minister secretaris
Pluimgraaf
050 312 05 05 – 06 250 630 97


Dienstgeheim

Harssens, 20 maart 2017

Aan alle Honorair Ingelanden van de Heerlijkheid Harssens en anderen die zich de bescherming van Harssens aantrekken

Hoogaanzienlijke heer, vrouwe,

Vorige zomer ontving U van ons een Oproep voor de Eerste Oefening ter bescherming van het Grondgebied der Heerlijkheid Harssens. Een select gezelschap meldde zich aan de poort van Harssens. Dit elitepeloton wist alleen al door zijn aanwezigheid de grenzen veilig te stellen. Thans is het tijd om volop met de voorbereiding der Voorjaarsmanoeuvres aan te vangen.

Wil om die reden hierbij een Tweede Oproep voor de Eerste Oefening ontvangen. Wilt U zo vriendelijk zijn zaterdag 13 mei A.D. 2017, de Dag van Victoer marteler, te reserverenen. De Eerste Oefening vangt die dag om 13.00 uur aan en zal rond 21.00 uur worden afgesloten. U dient zich te melden langs de N 361, Winsumerweg ter hoogte van Harssensbosch; daar waar de vlag uithangt.
Op deze dag zal de krijgskundige Overste Alma U onderrichten over ‘Het wezen der steenhuizen, die van Harssens in het bijzonder’. Vervolgens zult U zich onder meer bekwamen in het overbrengen van geheime berichten, het blazoeneren der wapenschilden, het aanleggen kruis- en totaalverbanden en het oefenen van enkele eenvoudige krijgshandelingen te velde.

CASTRA VLEDDERA
Voor Ingelanden die zich rekenen tot gewetensbezwaarde dienstweigeraars zal er een apart Vredespeloton worden ingesteld, dat binnen de grenzen van Harssens gehuisvest wordt in het speciaal voor dat doel ingerichte Castra Vleddera.

Na afloop van deze Eerste Oefening wacht er vanzelfsprekend in de Eetzaal een Lazuren Garnizoenshap die door het mess-personeel zal worden uitgeserveerd. Voor kroezen en messtins zal worden gezorgd. In de onmiddellijke nabijheid van het Heerlijkheids-hoofdkwartier blijkt een eetzaal voorhanden die de exacte afmetingen van de voormalige eetzaal van de Borg te Harssens bezit. Het spreekt voor zich dat de Generale Staf daar tijdelijk beslag op heeft laten leggen.

Post scriptum
Hoewel U om uiteenlopende redenen niet kon deelnemen aan de voorjaarsmanoeuvres te Harssens, kunnen wij U mededelen, dat de Eerste Oefening ten behoeve van de zekerstelling van de veiligheid van Harssens gedurende de komende 100 jaar goed en krijgshaftig is verlopen.

Beide staatsieportretten van het gehele Garnizoen te velde en gereed voor de afmars naar de tijdelijke Officiersmess te Adorp tonen aan dat het bataljon op volle sterkte is.

Wij wilden U deze photographische informatie niet onthouden

Tot Harssens!

Met het privilege van den Keizer,


Het welk doende enzovoorts,
HK Mertijn Dijkstra   HK Maartje Bekenkamp   HK Hein Bekenkamp
Minister van Staat Quaestor Probandus Minister secretaris