Heerlijkheid Harssens
Herman Colleniusstraat 16,
9718 KT Groningen
www.heerlijkheidharssens.nl

Heerlijkheid Harssens


Harssens, 8 juni 2012

Betreffende: uitnodiging Landdag Heerlijkheid Harssens 25 augustus 2012

Hoogaanzienlijke heer, vrouwe,

Begin april zonden wij U een missive waarin wij U namens de Heer van Harssens en het Kapittel van de Heerlijkheid Harssens berichtten over de aanstaande Landdag, die zal plaatsvinden op de dag van Gorgonius marteler, zaterdag 25 augustus 2012. Een deel van U reageerde per omgaande en gaf aan aanwezig te willen zijn. Een ander deel van U zou gaarne willen komen, maar uiteenlopende redenen maken dat U er niet bij kunt zijn. Ten slotte zijn er onder U nog die tot op heden geen reactie zonden. Het zou ons werkelijk verdrieten wanneer onze uitnodiging in ongerede is geraakt, waardoor U de Landdag ongewild niet zou kunnen bijwonen. Reden waarom wij U nogmaals attenderen op die 25ste augustus.

San Gimignano aan de Hunze
De vijfde Landdag krijgt een wat verrassend motto mee: “San Gimignano aan de Hunze”. Zijn er werkelijk Toscaanse invloeden te Harssens te bespeuren? Het Kapittel kan daar in dit stadium nog niet zoveel over vertellen. Maar als de augustuszon de beide Borgklippen blakert en er een fruitige Vernaccia geschonken wordt, geraakt U wel in de juiste sfeer.
Het Kapittel heeft er voor gekozen U wederom te ontvangen in het centrum van de Heerlijkheid. De keuterij Harssensbosch zal door de beklemde meier opnieuw beschikbaar gesteld worden om U allen te ontvangen.

Een onzer Hoogaanzienlijke Kapittelheren, de Tijdelijk Geaccrediteerde voor de Heer van Harssens aan het Verheven Hof van Zijne Hoogmogende Majesteit de Koning van Siam, Harry Brouwer, zal U – met behulp van lichtbeelden – op de hoogte stellen van de jongste ontdekkingen rond Harssens. Zal dan reeds een tipje van de Toscaanse sluier worden opgelicht? Na de causerie en een versterking van de innerlijke mens begeven wij ons naar de eerste Borgklip waar een Bouwmeester nadere toelichtingen zal geven. Hoorden wij iemand informeren naar het pannenbier?
Sprak daar vervolgens iemand over een galadiner? Maar vanzelfsprekend! Onder de klokslag van Harssens zal een smakelijke maaltijd geserveerd worden. Wie daar na enige, goed gekozen tafelredes welwillend handgeklap aan wil toevoegen, benadert de gewenste sfeer steeds beter. De Landdag die om 13.00 uur begint, zal kort na 21.00 uur worden beëindigd.

Aanmelden voor 8 augustus U kunt zich voor de Landdag aanmelden bij de Heer van Harssens via ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl, of per postduif: Heerlijkheid Harssens, Herman Colleniusstraat 16, 9718 KT Groningen. Dat geldt zowel voor degenen die al blijk gaven te willen komen, als voor belangstellenden die nog niet gereageerd hebben.

De deelnamekosten voor deze Landdag bedragen € 50,-. Vanzelfsprekend is dat inclusief het galadiner, de koffie, de thee en andere verfrisschingen, benevens alle alcoholische en non-alcoholische versnaperingen die het mogelijk zullen maken Harssens en Toscane tot elkander te brengen. Tot slot heeft de Heer van Harssens ook nog iets anders voor U in petto.

U kunt nu reeds Uw geldelijke bijdrage tot het welslagen der Vijfde Landdag van de Heerlijkheid Harssens storten op rknr. 3287494147 ten name van P.N. Rijlaarsdam. Doe dit onder vermelding van de Landdag Harssens 2012 en de naam (of namen) van de deelnemer(s).
Aanmelding en betaling dienen uiterlijk op woensdag 8 augustus 2012 binnen te zijn. Spoedig na de sluitingsdatum ontvangt U nadere instructies over de Landdag zelve.

Wij zien ernaar uit U namens de Heer van Harssens bij deze feestelijke gelegenheid te Harssens te kunnen begroeten.

Met het privilege van den Keizer,

HK Mertijn Dijkstra   HK Peter Rijlaarsdam    HK Hein Bekenkamp
Minister van Staat     Quaestor Probandus     Minister Secretaris

Heerlijkheid Harssens
Herman Colleniusstraat 16
9718 KT Groningen


Inschrijfformulier

Ondergetekende,

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:

Zal wel/niet en met personen aanwezig zijn op de Landdag 2012 van de Heerlijkheid Harssens
op de dag van Gorgonius marteler, zaterdag 25 augustus 2012 op Harssens, en maakt bij deelname € 50,- per persoon over
op rekeningnummer 32.87.494.147, ten name van P.N. Rijlaarsdam inzake de Stichting Heerlijkheid Harssens, Scheemda,
onder vermelding van "Landdag 2012", en het aantal deelnemende personen.

...................... ....................................... ..............................................
Datum Plaats Naam


Indien U niet over een e-mailadres beschikt kunt U dit formulier in een envelop steken, deze frankeren (€ 0,44) en adresseren aan de Heerlijkheid Harssens, Herman Colleniusstraat 16, 9718 KT Groningen.

(Maar dit formulier versturen naar ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl heeft de nadrukkelijke voorkeur van het Kapittel)