Harssens volkslied

eventueel: klik één keer op het zwarte vlakje
Your browser does not support embedded midi
Download
of download deze midi naar eigen pc door hierop met de
rechtermuisknop te klikken en "bestand opslaan als" te kiezen

Heerlijkheid Harssens
Herman Colleniusstraat 16
9718 KT Groningen

Heerlijkheid Harssens

ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl
HK H.J.C. Bekenkamp - Minister secretaris
Pluimgraaf
050 312 05 05 – 06 250 630 97

Hoogaanzienlijke heer, vrouwe,

Wij meldden U eind april dat het Kapittel van het Huis der Heeren van Harssens een nieuwe Landdag heeft beraamd. Op zaterdag 27 september, de Dag van Cosmas unde Damiaen, vindt de zevende editie van een reeks ordinaire en extra-ordinaire Landdagen plaats. De missive van 27 april jl. heeft al weer een stroom aan reacties te weeg gebracht. Tot ver buiten de Heerlijkheidsgrenzen kwamen enthousiaste berichten tot de Heer van Harssens. Hij verheugt zich buitengewoon op Uw komst - en toont tegelijkertijd begrip voor hen die wegens andere besognes op voorhand moesten afzeggen.
De feitelijke aanmelding voor de aanstaande Landdag kan overigens nu pas. Verderop in deze missive leest U hoe te handelen om U verzekerd te laten zijn van een ‘Laisser-Passer’ om tot Harssens door te dringen. Het zou kunnen zijn dat het U ontgaan is, dat Harssens niet zomaar meer te betreden is. De Limes der Heerlijkheid zijn sinds december vorig jaar krachtig gemarkeerd met zes grenspalen.

Grenspaal en Landdag

Grenzen overschrijden

De zevende Landdag zal in het teken van die Heerlijkheidsgrenzen staan. Zal het U lukken de grenzen te overschrijden? Zult U, eenmaal aangekomen in de Heerlijkheid, het Volkslied uit volle borst kunnen zingen? Laat U zich verrassen door de oude Heerlijkheidsgebruiken, -folklore, -traditie, -historie, -taal en -eetgewoonten. En dringt U ten slotte door tot de locatie waar als gebruikelijk de oorspronkelijke eetzaal in grote majesteit zal zijn ingericht? Het programma van deze dag, die om 13.00 uur begint bij een der grensovergangen van de Heerlijkheid, is nog deels in nevelen gehuld. Het Hoogaanzienlijk Kapittel en de Eendagshofhouding houden zich al enige maanden diepgaand bezig met de voorbereiding van de bijzondere onderdelen van deze Landdag. De feestelijkheden die in de loop van de middag een intensiever karakter moeten krijgen, worden besloten met het traditionele Galadiner op een - opnieuw - verrassende plek. De Landdag zal kort na 21.00 uur met een laatste heildronk op de Heer van Harssens worden afgesloten. Ter geruststelling van de dorstigen onder U: de Eendagshofhouding is die dag in staat van hoogste paraatheid waar het gaat om het laven van de Gasten ener Heer.

Aanmelden voor 12 juli

U kunt zich voor de Landdag aanmelden bij de Heer van Harssens via ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl, of per postduif: Heerlijkheid Harssens, Herman Colleniusstraat 16, 9718 KT Groningen. Dat geldt zowel voor degenen die al blijk gaven te willen komen, als voor belangstellenden die nog niet gereageerd hebben.
De deelnamekosten voor deze Landdag bedragen € 50,-. Vanzelfsprekend is dat inclusief het galadiner, de koffie, de thee en andere verfrisschingen, benevens alle alcoholische en non-alcoholische versnaperingen die het mogelijk zullen maken de grenzen der Heerlijkheid te passeren.
Wilt U zo vriendelijk zijn Uw aanmelding op tijd aan ons door te geven en de daaraan gekoppelde betaling te (doen) verrichten? Uw geldelijke bijdrage dient gestort te worden op rknr. NL88 RABO 3287 4941 47 ten name van P.N. Rijlaarsdam. Doe dit onder vermelding van de Landdag Harssens 2014 en de naam (of namen) van de deelnemer(s).
Aanmelding en betaling dienen uiterlijk op zaterdag 12 juli 2014 binnen te zijn. U zult begrijpen dat een aanmelding niet vrijblijvend is, maar dat daar een betalingsverplichting tegenover staat.

Spoedig na de sluitingsdatum ontvangt U nadere instructies over de Landdag zelve.
Wij zien ernaar uit U namens de Heer van Harssens bij deze zevende Landdag te kunnen begroeten.

Met privilege van den Keizer,

De Heer van Harssens
J.J. Stienstra

HK Mertijn Dijkstra   HK Peter Rijlaarsdam    HK Hein Bekenkamp
Minister van Staat     Quaestor Probandus     Minister Secretaris

Heerlijkheid Harssens
Herman Colleniusstraat 16
9718 KT Groningen


Inschrijfformulier

Ondergetekende,

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:

Zal wel/niet en met personen aanwezig zijn op de Landdag 2012 van de Heerlijkheid Harssens
op zaterdag 27 september 2014, de Dag van Cosmas unde Damiaen op Harssens, en maakt bij deelname € 50,- per persoon over
op rekeningnummer 32.87.494.147, ten name van P.N. Rijlaarsdam inzake de Stichting Heerlijkheid Harssens, Scheemda,
onder vermelding van "Landdag 2014", en het aantal deelnemende personen.

...................... ....................................... ..............................................
Datum Plaats Naam


Indien U niet over een e-mailadres beschikt kunt U dit formulier in een envelop steken, deze frankeren (€ 0,44) en adresseren aan de Heerlijkheid Harssens, Herman Colleniusstraat 16, 9718 KT Groningen.

(Maar dit formulier versturen naar ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl heeft de nadrukkelijke voorkeur van het Kapittel)

HK Hein Bekenkamp     HK Peter Rijlaarsdam     HK Mertijn Dijkstra
Minister Secretaris     Quaestor Probandus     Minister van Staat